Skip to content

עמותת אנימלס (לשעבר אנונימוס לזכויות בעלי חיים) נאבקת בהתעללות ממוסדת בבעלי-חיים בישראל, הגורמת ייסורים ומוות למאות מיליוני בעלי-חיים מדי שנה.

אנימלס היא עמותה ללא מטרות רווח, שנוסדה בשנת 1994, המבוססת בעיקר על מתנדבים. העמותה ממומנת מכספי תרומות – מאנשים פרטיים ומקרנות. ביכולתך לסייע לנו בארגון או במימון פעילות נרחבת יותר שתגדיל את כוח השפעתנו על מקבלי החלטות, צרכנים, כלי תקשורת - וגורמים נוספים שגורל מאות מיליוני בעלי-חיים נתון בידיהם. לעמותת אנימלס (ע.ר. 580242808) אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 

 

סרטוני אנימלס