Skip to content

דרך העיניים שלהם – קצר

תמונות מהחקירה החדשה שלנו שנחשפה בחדשות10, בה תיעדנו מדגרה – בין היתר, לראשונה מנקודת מבטו של אפרוח.

חיתמו על העצומה נגד הוספת 20 מיליון אפרוחים לסרט הנע של תעשיית הבשר באתר החקירה –

http://anonymous.org.il/petition_save-the-chicks.html

 

סרטוני אנימלס